PROFILEK 4.01 (PL+EN)

Profilek

Nakładka rysunkowa PROFILEK do programów ZwCad i GstarCad.

Pobierz Instrukcja

Analizy racjonalnego wykorzystania

systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

więcejSwiadectwa Energetyczne

PROJEKTY SANITARNE

Projektowanie instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych.

więcej

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Swiadectwa Energetyczne

oraz Charakterystyki Energetyczne Budynków

więcej

Zmiany w PROFILKU

2020 10 05 – PROFILEK 4.01

* dodano warstwy PZT obrysu budynków
* dodano wyłączanie warstw konstrukcyjnych podczas poprawiania plików dwg z Instalsoftu
* dodano dodatkowe warstwy wentylacyjne
* dodano okienko przypominające o końcu licencji

2020 02 01 – PROFILEK 4.00

* dodano opcję przełączenia PROFILKA na język angielski
* dodano okienko z ustawieniami Profilka
* dodano opcję zmiany warstw InstalSoftu na gazowe rury
* dodano zawór regulacyjny do paska „schematy”
* uproszczono sposób czyszczenia plików podkładów
* dodano warstwę linii z trawa
* dodano kilka zmiennych do resetowania przy wyświetlaniu licencji
* dodano polecenie do opisywania rzutów w skali 1:200
* dodana warstwa wentylacji przewodów kanalizacji sanitarnej
* dodano warstwę wody szarej do profilka
* dodano polecenie do rysowania zasięgów węży pożarniczych
– zmieniono domyślna lokalizację plików txt ze współrzędnymi
– zoptymalizowano sposób powiadamiania o przełączanych warstwach
– usprawniono sposób przeskalowywania rodzaju linii
– przy wyłączaniu warstw rewizji już się nie wyłącza znacznik

2019 05 20 – PROFILEK 3.36

* dodano możliwość rysowania dublerów kanalizacyjnych
* dodano możliwość opisywania i rysowania pionów dublerów
* dodano opcję kasowania pliku z uwagami gdy w rysunku nie ma uwag do eksportu
– zmieniono domyślną czcionkę w programie na ISOCPEUR
– zmieniono sposób wczytywania uwag do rysunku
– zmieniono sposób włączania i wyłączania warstw z uwagami

2019 02 03 – PROFILEK 3.35

* dodano możliwość zmiany ikonek z ciemnych na jasne
* scalono wersję Profilka do Zwcada i Gstarcada w jedna instalkę
* dodano opcję komentowania rysunków w layoutach nowym stylem
– zmieniono sposób eksportowania do Archicada (tylko w cm teraz)
– zmieniono sposób tworzenia i przełączania warstw w pasku „Rury”
– poprawiono przeskalowywanie uwag podczas ich wczytywania”

2018 10 25 – PROFILEK 3.34

* dodano wrysowywanie rzutni na wstawianych ramkach w layoutach
* dodano warstwy drogowe do zmian koloru praca/druk
* dodane polecenie do mierzenia długości uzbrojenia terenu
– poprawiono odwracania linii opisowych
– poprawiono wstawianie brakujących warstw na Zwcadzie 2018 SP2
– zmieniono warstwy drogowe w Profilku
– dodano opcję Anuluj do eksportu uwag

2018 06 16 – PROFILEK 3.33

* dodano polecenia do eksportowania rysunku jako xref Archicada
* dodano polecenie do zapisywania uwag w osobnym pliku
* dodano polecenie do automatycznego wczytania uwag do rysunku
* dodano polecenie do kasowania uwag z rysunku
* powyższe 3 polecenia zbito w jedną większą funkcję
* dodano polecenie do opisywania kanałów wentylacyjnych
* dodano polecenie do opisywania tras na zagospodarowaniu terenu
* dodano polecenia do rysowania grzejników do budowlanki
* dodano instalacje gazowe przy rysowaniu krzyżówek na profilach
* dodano polecenie do wstawiania opisów na rzutach wielolinią odniesienia
* dodano nowy pasek z poleceniami do opisywania rysunków
– poprawiono wyświetlanie okienek DCL na Gstarcadzie 2018.1
– razem z warstwami włączania rewizji włączają się też znaczniki
– poprawiono wstawianie oznaczeń pionów kanalizacyjnych
– zmieniono polecenie do zmiany kolorów tła Cada

2017 11 21 – PROFILEK 3.32

* dodano polecenie do kasowania wszystkich stanów warstw
* dodano polecenie do wstawiania nawietrzaków okiennych
* dodano polecenie do wstawiania kratek transferowych w drzwiach
* dodano możliwość projektowania drenażu na PZT
* zmieniono licencję Profilka – można teraz instalowac PROFILKA
na kilku komputerach gdy ma się klucz CADA na USB
* dodano informację o włączeniu lub wyłączeniu widoczności warstw
* dodano warsty zasięgowe do hydrantów
* dodano obsługę polecenia KOTA w „metrach”
* dodano warstwy i polecenia do rysowania przyłączy na PZT
* dodano warstwy i polecenia do rysowania instalacji doziemnych na PZT
– poprawiono opisywanie rzędnych kolizji na profilach
– poprawiono polecenie do zmiany koloru tła
– dodano opcję wstępnego zaznaczania przy kopiowaniu i przesuwaniu
– zmieniono sposób poprawy warstw w plikach eksportowanych przez InstalSoft
– do polecenia czyszczenia odnośników dodano czyszczenie stanów warstw

2017 05 05 – PROFILEK 3.31

* dodano warstwę do schematów hydraulicznych
* dodano nowe warstwy do rysowania flexów w wentylacji
* dodano polecenie do wstawiania rzędnych istniejących
* dodano polecenie do wstawiania rzędnych projektowanych
* dodano polecenie do wstawiania projektowanych rzędnych wpustów
* dodano polecenie do wstawiania i wyliczania spadków terenu
* dodano możliwość generowania współrzędnych XY z lokalnego układu współrzędnych
* dodano nowe elementy schematów hydraulicznych
* dodano nowe elementy do PZT
– poprawiono stabilność działania

2017 02 02 – PROFILEK 3.30

* dodano opcję rysowania studni na profilach w „m”
* dodano pasek z poleceniami do rysowania PROFILI DROGOWYCH
* dodano opcję wstawiania uwag na mapach rysuwanych w „m”
– poprawiono rysowanie rzednych terenu w „m” i „cm”
– poprawiono przełączanie warstw kanalizacji wewnętrznej
– poprawiono tworzenie warstw w pasku kanalizacja-wewnetrzna
– poprawione tworzenie kopii zapasowych przy rysunkach tylko do odczytu

2017 01 08 – PROFILEK 3.29

* dopasowano Profilka do GSTARCADA 2017
* dodano polecenie do szybkiego wnoszenia uwag Multilinią
* dodany kocioł do przyborów odprowadzających w kanalizacji
– zmieniono polecenie do zmian parametrów warstw xrefów
– zmieniono lokalizację skali pionowej przy opisywaniu profili

2016 10 10 – PROFILEK 3.28

* dodano opcje zmiany koloru warstw podczas czyszczenia plików podkładów
* zmieniono polecenie do rysowania profili podłużnych inst. sanitarnych
– poprawiono scalanie warstw rewizji na Gstarcadzie i Zwcad Classic
– poprawiono włączanie i wyłączanie widoczności warstw rewizji na Gstarcadzie i Zwcad Classic
– poprawiono włączanie i wyłączanie widoczności warstw wytycznych na Gstarcadzie i Zwcad Classic
– poprawiono skalowanie współczynnika skali obiektów

2016 09 30

* dodano polecenie do wstawiania rysunków typowych od producentów
* dodano warstwy ZUDU do rysowania w metrach
* dodano opcję rysowania w metrach zagospodarowania terenu
* dodano przełącznik dla rysowania w „m” i „cm”
– przerobiono wszystkie polecenia z paska PROFILEK_ZUD
– poprawiono przenoszenenie odnośników na warstwy w GstarCad 2015 i 2016

2016 08 29

* dodano skrót „SF” do szybszego tworzenia slajdów
* dodano kilka warstw do tworzenia wytycznych branżowych
* dodano warstwy z wytycznymi dla innych branż
* dodano polecenia do obsługi nowych warstw i ich widoczności
– poprawiono rysowanie strzałek na bardziej intuicyjne
– poprawiono działanie tworzenia slajdów na Gstarcadzie 2016

2015 11 04 – PROFILEK 3.25

– poprawiono wstawianie bloków na wersji Classic i na Gstarcadzie

2015 10 26 – PROFILEK 3.24

* dodano obsługę ZWCADA CLASSIC
* dodano nowe opcje zmian kolorów tła
* dodano tło w poleceniu wstawiania ramki – wstawianych na modelu tylko
* dodano nową warstwę tła ramki
* dodano nową warstwę WC+CYRK do warstw budowlanych
* dodano opcję czyszczenia plików z wymiarów i elementów niewidocznych
* ograniczono długości automatyczne ramek rysunkowych
* dodano opcje niedrukowalnych ramek
– zmieniono sposób wstawiania bloków do rusunków

2015 03 15

– poprawiono działanie Profilka na polskim Zwcadzie 2015

2015 01 23

* poprawiono działanie Profilka na Gstarcadzie 8 i 2015
– dodano nowe warstwy do przełączania PRACA/DRUK
– zmieniono kilka parametrów warstw

2015 01 14

* dodano materiał rur kamionkowych do opisywanych profili podłużnych
* dodano sortowanie alfabetyczne w okienkach z rysunkami bloków
– poprawiono działanie w polskiej wersji ZWCAD+2015

2014 09 26 – PROFILEK 3.2

* dodano możliwość współużytkowania sieciowego plików PROFILKA
* dodano możliwość usunięcia licencji z komputera
* dodano polecenie do wrysowania klimatyzatora do skroplin
* dodane polecenie do rysownia wpustów KS na rzutach
* dodano warstwę trasy likwidowanego ZUDU do programu
* dodane polecenie do rysowania rur osłonowych na kanalizacji
* dodane polecenie do szybkiego lustra
* dodano warstwę opisową do tryskaczy
– poprawiono rysowanie warstwy rur osłonowych na gazie
– opisywane przekroje są teraz tylko po zewnętrznej stronie strzałki

2014 04 02 – pierwsza wersja PROFILKA 3.1 tylko na ZWCAD+2014 i GSTARCAD 8

* dodano polecenie do wstawiania warstw sanitarnych do pliku dwg
* dodane polecenie do poprawiania parametrów warstw z Profilka
* dodano możliwość rysowania dynamicznego strzałek
* dodano polecenie rysowania dynamicznego otworów na kolanach prostokątnych
* dodano polecenie rysowania dynamicznego otworów na kolanach okrągłych
* dodano polecenie do przenoszenia odnośników na „właściwe” warstwy
* dodano kilka rodzajów rur przy opisywaniu profili podłużnych
– przeniesiono strzałkę 30cm do paska „wentylacja”
– zmieniono sposób tworzenia stylu tekstu z czcionkami TTF
– zmieniono opisywanie rur osłonowych na instalacji gazowej
– poprawiono czyszczenie plików przygotowywanych jako podkład
– zmieniono kolory warstw deszczówki

2013 08 16

* dodano pasek poleceń „WENTYLACJA”
* dodano polecenie do tworzenia warstw do schematów wentylacyjnych
* dodano polecenie do rysowania nawiewnika sufitowego
* dodano polecenie do rysowania wywiewnika sufitowego
* dodano polecenie do rysowania nawiewnika ściennego
* dodano polecenie do rysowania wywiewnika ściennego
* dodano polecenie do rysowania nawiewnika kanałowego
* dodano polecenie do rysowania wywiewnika kanałowego
* dodano możliwość skalowania nawiewników i wywiewników na rzutach
* dodano dynamiczne wyświetlanie ramki przed jej wstawieniem
* dodano możliwość zmiany wielkości ramki podczas dynamicznego podglądu
– poprawiono tworzenie slajdów w ZWCAD212+
– poprawiono parametry niektórych warstw
– przyspieszono tworzenie nowych warstw rysunkowych
– poprawiono wskazywanie plików z licencją
– poprawiono wstawianie domyślnej ramki na inną wersję
– poprawiono opis strony www we wstawianych ramkach papieru
– zmieniono marginesy we wstawianych ramkach
– poprawiono tworzenie warstw budowlanych w Gstarcadzie 2012 extended
– poprawiono wstawianie ramek w obszarze papieru

2012 11 05

* zmieniona obsługa tworzenia warstw
– poprawka obsługi zmiennej „shortcutmenu”

2012 10 25 – pierwsza wersja PROFILKA 3

* dodane polecenie do włączania i wyłączania warstw rewizji
* dodane polecenie do poprawiania warstw eksportowanych z „WENTYLI”
* dodano rysowanie skalowanej linii przerywanej przy oznaczaniu przekrojów
* dodano możliwość zmiany warstwy zaznaczonych elementów przy wywołaniu polecenia do tworzenia warstw rewizji
* dodana warstwa do freonu R410A do projektów budowlanych
* dodano ikonkę do wczytania pełnej licencji PROFILKA do systemu
– poprawiono wstawianie i tworzenie warstw w ZWCAD+
– dodano zapamiętywanie zmiennej „PLINEWID” przy rysowaniu strzałek
– poprawiono polecenie do rysowania izolacji bocznej
– poprawione rysowanie rury osłonowej na ZUD
– usunięty przycisk „CANCEL” w oknie dialogowym z licencją
– poprawiono działanie polecenia do zaznaczania elementów na wskazanej warstwie
– poprawiono przesuwanie opisów rur osłonowych na zagospodarowaniu terenu
– dodane polecenie do obracania widokiem w lewo i prawo
– poprawiono wstawianie opisu przy pionach kanalizacji sanitarnej
– poprawiono zarządzanie licencją
– tymczasowo usunięto polecenie do zmiany koloru tła

2012 06 05

* dodano pasek narzędzi WARSTWY
* dodane polecenie do zaznaczenia wszystkich elementów na warstwie
* dodane polecenie do zaznaczenia wymiarów lub kreskowania na rysunku
* dodane polecenie do opisywania spadku leżaka kanalizacyjnego
* Dodano polecenie do rysowania rur osłonowych na zagospodarowaniu terenu
* dodane polecenie do tworzenia kopii bezpieczeństwa  pliku
* dodane polecenie do czyszczenia pliku służącego do podczytania jako odnośnik (czyszczenie i naprawianie pliku oraz ustawienie wszystkiego jak warstwa)
* dodano polecenie do usuwania warstw niewidocznych i zamrożonych
* dodano polecenie do ustawiania warstw odnośników na szare i cienkie
* dodano polecenie do łączenia warstw rewizyjnych w jedną
* dodano polecenie do zmiany współczynnika skali dla wszystkich elementów w rysunku
* zmieniono okno z treścią licencji
* zwiększono ilość obsługiwanych tabelek rysunkowych do 9-ciu wersji
* dodano kilka bloków do opisów na PZT
– przepisane polecenie „przesunwidok”, teraz działa dynamicznie
– wstawianie pionu KS na rzucie od teraz jako blok
– poprawiono tworzenie plików (punkt wstawienia) i slajdów bloków
– poprawiono rysowanie rur i kolan (teraz rysowane są warstwą, stylem linii, grubością i kolorem aktualnym)
– poprawiono kilka bloków do PZT
– zwiększono rozmiar podglądów wstawianych bloków
– poprawiono wyświetlanie podglądów w oknie dialogowym przy wstawianiu bloków
– dodano nowe warstwy do polecenia zmian kolorów PRACA/DRUK
– poprawiono rysowanie ramek w nowym ZWCAD+

2012 01 22

* dodana możliwość rysowania rur w [mm] lub [m], zmienione okienka dialogowe poleceń z paska „PROFILEK RURY”
* dodane polecenie do generowania punktów charakterystycznych (współrzędnych punktów) na ZUD
* dodano zapamietywanie zaznaczenia przy przesuwaniu widoku poleceniami paska „PROFILEK KOPIUJ/PRZESUŃ”
– poprawiono zapamiętywanie zmiennych odpowiedzialnych za zmianę skali rysowanego poziomu terenu z klikanych punktów na rzutach lub PZT
– poprawiona obsługa zmiennych lokalnych wszystkich poleceń z paska „PROFILEK RURY”
– przepisane od nowa polecenie do poprawiania parametrów warstw z programów InstaSoftu (zmieniony Lisp na VisualLisp i przyspieszenie działania polecenia)
– przepisane od nowa polecenie do zmiany koloru warstw typu: „Druk” lub „Praca”, do drukowania bez styli wydruków (zmieniony Lisp na VisualLisp i przyspieszenie działania polecenia)
– poprawiono wyświetlanie slajdów w poleceniach do wstawiania bloków (teraz nie muszą być zrobione slajdy ze wszystkich plików, żeby możliwe było wyświetlenie podglądu)

2011 12 26

* dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie
* dodano kilka rysunków w typowych rozwiązaniach schematów hydraulicznych
* poprawiono elementy typowe schematów hydraulicznych, oraz dodano kilka nowych
* dodano polecenie do rysowania izolacji krawędziowej
* dodano polecenie do wstawiania warstw „REWIZJI Z DATĄ”
* dodano warstwę opisowa do instalacji hydrantowej oraz dodano możliwość jej obracania (tak jak inne opisowe warstwy)
– zmiana nazw kilku bloków (GstarCad nie przyjmował nazw bloków wstawianych „insertem” z przecinkami)
– poprawa sposobu rysowania strzałek – jeżeli jesteśmy na warstwie „IS_rewizja…” to rysuje się tą warstwą a w przeciwnym wypadku warstwą „IS_opisy”
– dodano możliwość zachowywania współczynnika skali dla obracanych „warstw opisowych”

2011 12 02

* dodano pasek narzędzi do rysowania PZT
* dodano polecenie do wstawiania typowych elementów sanitarnych na PZT
* dodano polecenie do wstawiania i przełączania warstw „projektowanych tras uzbrojenia podziemnego” stawianych na ZUD
* dodano polecenie do wstawiania i przełączania warstw „istniejących tras uzbrojenia podziemnego”
* dodano polecenie do rysowania tras projektowanego uzbrojenia
* dodano polecenie do rysowania tras istniejącego uzbrojenia
* dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie
* dodano polecenie do wstawiania typowych elementów w układach hydraulicznych takich jak układy zmieszania, podłączenie zasobników c.w.u itp.
* dodano 3 polecenia do rysowania strzałek
– poprawiono opisywanie rzędnych w poleceniu „kota” (zmieniono dokładność rysowania linii)
– dodano w poleceniu do rysowania ramek znacznik ułatwiający złożenie rysunku do formatu A4
– poprawiono pliki z tabelkami dołączonymi do programu i dodano nowe
– uporządkowano funkcje wspólne pomiędzy plikami
– poprawiono sposób wyświetlania tytułów okien dialogowych wstawiających bloki z rysunkami typowymi

2011 11 03

* dodane polecenie do rysowania jedną linią ZAKRESKOWANEJ powierzchni terenu na profilach podłużnych
* dodane polecenie do wstawiania ramek rysunkowych (wielkość ramki opisywana jest warstwa niedrukowalną)
* dodana warstwa opisowa do kanalizacji technologicznej (również obracana)
* dodano kilka warstw do poprawienia po InstalSofcie
– poprawione wstawianie kreseczek poprzecznych na rurach kanalizacyjnych przy obróconych LUWach
– zmienione nazwy plików instalacyjnych (nie ma już plików z nazwami pprofilek…)
– poprawiono pliki z tabelkami dołączonymi do programu
– tabelki wstawiane profilkiem będą teraz na warstwie „IS_tabelka”
– poprawione warstwy opisowe PB_KD, PB_KS, PB_KT (zmieniona czcionka na arial)
– znacznik rzędnej odniesienia na generowanym profilu terenu rysowany jest teraz warstwą niedrukowalną
– uporządkowano funkcje wspólne pomiędzy plikami

2011 10 18 – pierwsza wersja PROFILKA 2

– pierwsza publiczna wersja PROFILKA 2