PROFILEK 4.01 (PL+EN)

Profilek

Nakładka rysunkowa PROFILEK do programów ZwCad i GstarCad.

Pobierz Instrukcja

Analizy racjonalnego wykorzystania

systemów zaopatrzenia w energię i ciepło.

więcejSwiadectwa Energetyczne

PROJEKTY SANITARNE

Projektowanie instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych.

więcej

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Swiadectwa Energetyczne

oraz Charakterystyki Energetyczne Budynków

więcej

Świadectwa energetyczne i analizy

Nasza pracownia wykonuje zarówno „Świadectwa charakterystyki energetycznej” jak i „Charakterystyki energetyczne budynków”.

Od 3.10.2013r. do projekty budowlanego składanego do pozwolenia na budowę  potrzebne są również „Analizy możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.”

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebne są do odbioru budynku przez nadzór budowlany,
 • Charakterystyki energetyczne budynków dołącza się do projektu składanego do pozwolenia na budowę.
 • Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło dołącza się do projektu składanego do pozwolenia na budowę.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

swiadectwoZgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. ” Prawo  Budowlane”  z późniejszymi zmianami:

 • Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m²/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.
 • Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć min. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
 • Właściciel budynku, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli: upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku lub w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

 Charakterystyki energetyczne budynków

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) wraz z późniejszymi zmianami:

 • narzuciło obowiązek zamieszczania w każdym projekcie budowlanym: charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej,

pasek_swiadectwa

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Od 03.10.2013r. zmiana „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) wraz z późniejszymi zmianami” nakłada obowiązek umieszczenia w projekcie budowlanym „analizę”, która musi zawierać:

 • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
 • dostępne nośniki energii,
 • warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,
 • wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: – systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub – systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
 • obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
 • wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;